ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

მომსახურება

ტესტირების ცენტრში ხორციელდება  მსუბუქი და სატვირთო ავტომობილების, მისაბმელების და ნახევარმისაბმელების გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირება, რის დროსაც მოწმდება:

1. ასს-ს იდენტიფიკაცია.

2. ასს-ს კომპლექტაცია და უსაფრთხოების ღვედები.

3. ასს-ს ხმაური.

4. მოწყობილობები - ტახოგრაფი და სიჩქარის შემზღუდველი.

5. სამუხრუჭე სისტემა.

6. საბურავები, თვლები, ღერძები, დაკიდება.

7. საჭის მართვის სისტემა.

8. ხილვადობა.

9. გარე მმაშუქი ხელსაწყოები.

10. ძარა, ძარის ელემენტები, სამაგრები, კაბინა.

11. ასს-ს კონტურული მარკირება.

12. ასს-ს გამონაბოლქვი.