ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

მაშუქი ფარები

მაშუქი ფარების გამართულობის დიაგმოსტიკა და გასწორება

 

  • მაშუქი ფარების დახრის კუთხის გასწორება;
  • სინათლის სხივის ფოკუსის გასწორება;