ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

გადაკეთება

    ტესტირების ცენტრში გადაკეტებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირება ტარდება საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №36 დადგენილების საფუძველზე. აღნიშნული სავალდებულო პერიოდული ტესტირება ეხება M1, M2,M3-მგზავრთა გადასაყვან, N1, N2, N3- კატეგორიის სატვირთო და  O1, O2, O3, O4 - კატეგორიის ტვირთის გადასაზიდ  მისაბმელ და ნახევრადმისაბმელ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს.

   ინსპექტირებისას მოწმდება  №36 დადგენილებით გათვალისწინებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების შემადგენელი ელემენტები და ტექნიკური პარამეტრები.

     შემოწმების წარმატებით გავლის შემთხვევაში გაიცემა:

1. გზისთვის ვარგისობის ბარათი და ფირნიში საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №6 დადგენილების შესაბამისად.

2. ცნობა მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების გადაკეთებაზე.

3. გადაკეთებული მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების
ტესტირების ბარათი.