ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

ღერძებზე დატვირთვა

 ავტოსატრანსპორტო საშუალების ღერძებზე მოსული დატვირთვების განსაზღვრა

 

 

  • ავტოსატრანსპორტო სასუალების  თითოეულ ღერძზე მოსული დინამიური დატვირთვის განსაზღვრა;
  • ავტოსატრანსპორტო საშუალების წონის განსაზღვრა.