ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

სიუჟეტები

ავტო-სატრანსპორტო საშუალებათა სავალდებულო ტექნიკური ინსპექტირების აუცილებლობა
10 ნოემბერი, 2017