ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

სიუჟეტები

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სავლდებულო ტესტირება იბერია TV-ის ''ბიზნეს კოდში''
10 ნოემბერი, 2017