ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

სიუჟეტები

პერიოდულმა ტექნიკურმა ინსპექტირებამ შედეგი გამოიღო
9 მარტი, 2018