ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

სიუჟეტები

ვიმოქმედოთ დროულად! გადავარჩინოთ მეტი სიცოცხლე!
7 დეკემბერი, 2017