ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგიოსბაზე ტესტირება

ევროპული სტანდარტებით ავტოტესტირების უმაღლესი ხარისხი

პერსონალი

  ტესტირების ცენტრის  დირექტორი          

 ვაჟა იორდანიშვილი.

 

 

 ხარისხის მენეჯერი და სატვირთო ავტომობილებისა და მისაბმელებისათვის ECMT- ს ტექნიკურ და უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შესატყვისობისა და გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების სპეციალისტი    

 გიორგი ხაჭაპურძე

 

ფინანსური მენეჯერი          

 მამუკა კაცაძე

 

ტექნიკური მენეჯერი           

 ლევან აბრამიშვილი

 

ეკონომისტი

ილია ხაზლია

 

ასს-ბის გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების სპეციალისტები:

გიორგი ბიბილური

ნიკოლოზ იორდანიშვილი

მირიან ფურცელაძე

 

სახიფათო ტვირთების გადაზიდვისათვის ასს-ბის გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების სპეციალისტი

მირიან ფურცელაძე

 

გადაკეთებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე

ტესტირების სპეციალისტი

ვასილ რჩეულიშვილი